AWC

Afsluitdijk 1c, 8752 TP,
Kornwerderzand

interview Tag

Interview met Kees Terwisscha van Scheltinga

Kees Terwisscha van Scheltinga is officieel werkzaam bij de Waddenvereniging, maar van daaruit ‘uitgeleend’ aan samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk (DNA). Vanuit dit werkverband is Kees werkzaam als ‘Groene projectcoördinator met communicatiekracht’ met twee hoofdtaken: de totstandkoming van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand en de realisatie van het Afsluitdijk Wadden Center in combinatie met de marketing van de Afsluitdijk als nieuwe toeristenbestemming.

Wat is jouw taak als manager van dit omvangrijke project?

Ik ben aangenomen door de initiatiefnemers van de Vismigratierivier. Dit is een alliantie van Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk, It Fryske Gea en netVISwerk. Deze partijen hebben mij voor drie jaar gekoppeld aan De Nieuwe Afsluitdijk. Ik heb eigenlijk drie taken. Ten eerste richt ik mij op de totstandkoming van de Vismigratierivier en dan met name het creatieve concept voor de beleving ervan. Daarnaast houd ik me bezig met de inhoud en realisatie en opening van het Afsluitdijk Wadden Center. Tenslotte werk ik mee aan het vermarkten van de Afsluitdijk. Ik zorg er voor dat zoveel mogelijk belanghebbende partijen aan tafel zitten en ambassadeur worden, zoals recreatieondernemers, promotieorganisaties en overheden, en dat alles goed op elkaar aansluit. Daarnaast probeer ik de vele ontwikkelingen en kansen die ik om mij heen zie te koppelen aan wat hier gebeurt op de Afsluitdijk, zoals bijvoorbeeld Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018, de campagne Nederland Waterland van het NBTC, Werelderfgoed Waddenzee en het Woudagemaal.

Kun je ons iets vertellen over de achtergrond van het project? Hoe is het tot stand gekomen?

Het Rijk heeft een aantal jaar geleden besloten om de Afsluitdijk toekomstbestendig te maken. Dat is een enorme operatie waarvoor Rijkswaterstaat aan de lat staat. Bij een internationaal icoon als de Afsluitdijk, tevens primaire waterkering met de hoogste staat van veiligheid, is dat bepaald geen dagelijkse kost. Dat gebeurt eens in de zoveel tientallen jaren.

Daarom is juist nu de tijd rijp om ook een aantal andere zaken aan te pakken. Want toen de Afsluitdijk ruim 85 jaar geleden werd gebouwd, ging het vooral om waterveiligheid. Aan zaken als ecologische verbindingen, energie, economie, recreatie en toerisme dacht men toen niet zozeer. De Afsluitdijk was eerst en vooral een dam en een weg. Nu zijn de andere thema’s gezamenlijk opgepakt door de regionale overheden aan weerskanten van de Afsluitdijk. Dat is de voornaamst taak van DNA dat hiervoor samen met veel verschillende partijen aanvullende projecten op en rond de Afsluitdijk heeft ontwikkeld. De unieke Vismigratierivier is daar één van.
Binnen deze nieuwe ontwikkeling hoort ook het vertellen van de vele verhalen van de Afsluitdijk. Dat doen we in ons nieuwe beleefcentrum op Kornwerderzand, het Afsluitdijk Wadden Center. Hierbij komt ook een horecagedeelte met terras aan de IJsselmeerkant en een expositiegedeelte. Maar ook buiten! Daarvoor leiden we samen met de Waddenvereniging en It Fryske Gea gidsen op om gasten en bezoekers de schoonheid van zowel de zoute als de zoet kant van de Afsluitdijk te laten ervaren.

Heb je affiniteit met het onderwerp?
Absoluut! Veel projecten waarbij ik betrokken ben spelen zich af op het snijvlak van natuur, cultuurhistorie en toerisme. Dat gaat over grutto’s, terpen, eendenkooien, historische wandelpaden, buitenplaatsen, het oorlogserfgoed en ook over de Afsluitdijk. Die combinatie van cultuur, identiteit, natuur, recreatie en het vertellen van de verhalen, vind ik leuk. Daarom is het handig dat ik naast mijn belangstelling voor geschiedenis ook een communicatieachtergrond heb.

Het is een groot project, waar veel partijen bij betrokken zijn. Wat laat je ogen schitteren?
Ik zou het fantastisch vinden als aan beide kanten van de Afsluitdijk plekken gecreëerd worden waar mensen uit binnen- en buitenland een wow-gevoel aan over houden. De Afsluitdijk geeft zoveel inzicht in onze waterrijke historie en biedt een fantastisch verhaal, maar je moet mensen wel kunnen ontvangen en dat kon tot voor kort niet of nauwelijks. Met de opening van het Afsluitdijk Wadden Center komt daar eind maart al verandering in. En dat is nog maar het begin van vele mooie nieuwe projecten die we toevoegen aan de Afsluitdijk. Waar mijn ogen van gaan schitteren is dat je over drie tot vijf jaar een duidelijke stijgende lijn kunt vaststellen in de diversiteit aan bezoekersgroepen. Mensen uit binnen- en buiteland die de Afsluitdijk hebben ontdekt als bijzondere bestemming. Een plek waar je naar toe wilt, waar je thuis over vertelt en waar je weer terug wilt komen. Want de Afsluitdijk is een bezienswaardigheid van internationale allure.

 

 

 


 

Continue Reading

Interview met Joost van de Beek

Joost van de Beek is projectmanager bij Rijkswaterstaat. Onder zijn aansturing worden in de komende jaren grootschalige aanpassingen aan de Afsluitdijk verricht. Een enorme klus!

Wat is jouw taak als manager van dit omvangrijke project?

Het project focust zich op de versterking van de Afsluitdijk; de samenwerking met de provincies en gemeenten (De Nieuwe Afsluitdijk) betreft de economische versterking van de regio, door ook innovatieprojecten op en rond de dijk uit te voeren. Het Afsluitdijk Wadden Center is daar één van.

In de komende jaren gaan we de Afsluitdijk en zijn sluizen versterken en de afvoercapaciteit vergroten. Het is mijn taak om dit project aan te sturen. In samenwerking met de De Nieuwe Afsluitdijk, communiceren we over het project door middel van een expo in het Afsluitdijk Wadden Center.

Kun je ons iets vertellen over de achtergrond van het project? Hoe is het tot stand gekomen?

Elke 6 jaar voeren we een APK-keuring uit voor dijken in Nederland. Daaruit is gebleken dat de Afsluitdijk en de sluizen niet meer aan de eisen voor waterveiligheid voldoen. Bovendien gaat het steeds moeilijker worden om met alleen spuien het waterniveau van het IJsselmeer op peil te houden, dit komt door de klimaatverandering en de zeespiegelstijging. We hebben het dan ook niet alleen over waterveiligheid, maar ook over waterbeheer. De vernieuwing van de Afsluitdijk heeft betrekking op beide. Via een aanbestedingsprocedure wordt er gezocht naar een aannemer die de aanpassing van de Afsluitdijk en de sluizen onder handen gaat nemen. Dit proces loopt nu. In maart zal duidelijk worden welke aannemer de opdracht gaat krijgen.

Wat voor connectie heb jij met water?

In Nederland leven we in een delta, elke Nederlander is ermee opgegroeid. Ik woon zelf in Lelystad, dat onder zeeniveau ligt. Het is daarom fijn dat de dijken goed functioneren, zo hoef ik niet elke dag bang te zijn dat ik naar de zolder moet vluchten. Als je in een polder woont, ben je je extra bewust van het belang van een veilige dijk. Om het verhaal van het leven in de delta en van de vernieuwde Afsluitdijk te horen en vooral te beleven, kan de Nederlander straks naar het Afsluitdijk Wadden Center. Maar het centrum is er ook voor een internationaal publiek. Hier kunnen we buitenlandse bezoekers laten delen in onze waterkennis.

Het is een groot project, waar veel partijen bij betrokken zijn. Wat laat je ogen schitteren?

Bij de vernieuwing van de Afsluitdijk zijn vele partijen betrokken, niet alleen de Rijksoverheid, maar ook vanuit de provincie, gemeenten, waterschappen, stakeholders en omwonenden. De vernieuwing heeft dan ook niet alleen betrekking op dijkaanpassingen voor waterveiligheid en waterbeheer. Tegelijkertijd worden er ook allerlei andere vernieuwingsprojecten opgepakt door De Nieuwe Afsluitdijk, op het gebied van economische en toeristische versterking, ecologie en natuur. Denk bijvoorbeeld aan winning van duurzame energie, zoals stromingsenergie. Of denk aan de inspanningen die we met elkaar leveren om de Afsluitdijk beter toegankelijk te maken voor trekvissen. Door de sluizen langer open te stellen en door vispassages aan te leggen, zoals de Vismigratierivier.  Maar ook wordt er een nieuw fietspad aangelegd. Dit alles betekent veel voor de omgeving. Het is al met al een project waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Iedereen brengt zijn eigen expertise in en zo vullen we elkaar goed aan. Niet alleen in de vernieuwing van de dijk en de sluizen, maar ook in de totstandkoming van de expo in het Afsluitdijk Wadden Center. Dit maakt het tot een bijzondere samenwerking tussen de verschillende bestuurslagen, stakeholders en omwonenden. We zijn echt samen iets aan het creëren. Ik kijk dan ook erg uit naar de openingsweek. Dan is het gebouw af en kunnen we samen vieren en laten zien waar we zo hard aan gewerkt hebben en wat er komende jaren nog allemaal gaat gebeuren.

 

Continue Reading

Interview met Gertjan Elzinga

Na zijn opleiding Ruimtelijke Planvorming, Recreatie & Toerisme en Bedrijfskunde werkte Gertjan Elzinga begin jaren negentig bij een landelijk kenniscentrum op het gebied van Groene Ruimte en Recreatie in Den Haag. Vervolgens werkte hij aan uiteenlopende ruimtelijke projecten bij ARCADIS Regio Noord. De wereld van de Ruimtelijke Ordening leerde Gertjan kennen door korte tijd werkzaam te zijn voor stedenbouwkundig adviesbureau Vijn. In 2006 is Gertjan zelfstandig adviseur geworden en eigenaar van Elzinga Procesmanagement. In 2008 heeft Gertjan samen met Titian Oterdoom het bureau Elzinga & Oterdoom Procesmanagement opgericht.

 

Wat is jouw taak als projectmanager van dit omvangrijke project, het Afsluitdijk Wadden Center?

Ik ben verantwoordelijk voor de toeristische projecten binnen het programma De Nieuwe Afsluitdijk. Vanuit die rol ben ik ook in opdracht van de provincie Fryslân projectmanager van, en opdrachtgever voor het Afsluitdijk Wadden Center. Er zijn overigens daarnaast ook vele andere projecten in voorbereiding of uitvoering, zoals de aanleg van een nieuw fietspad langs de Waddenzee, het “upgraden” van het Monument, de toeristische ontwikkeling van Den Oever en toeristische ontwikkeling van het gebied tussen Harlingen, Kornwerderzand en Makkum. Kornwerderzand is daarin een belangrijke plek waar toeristen gastvrij kunnen worden ontvangen, niet alleen in het nieuwe gebouw, maar ook door middel van wandelpaden naar de Sluizen en naar de Vismigratierivier.

Kun je ons iets vertellen over de achtergrond van het project? Hoe is het tot stand gekomen?

Het Afsluitdijk Wadden Center is geïnitieerd met als doel de economie te versterken in de kop van Noord-Holland en Friesland. Toen de dijk vorige eeuw werd aangelegd, was er even een enorme groei in tijdelijke werkgelegenheid. Maar daarna ebde dit weg. Komende jaren wordt de Afsluitdijk na bijna een eeuw opnieuw flink op de schop genomen voor onze waterveiligheid. Er ligt nu een uitdaging om ervoor te zorgen dat wanneer alles in 2023 klaar is, dat het economisch blijft ontwikkelen. Toerisme is daarbij een enorme kans.

Heb je affiniteit met het onderwerp?

Ja, ik ben aan de Universiteit  Wageningen afgestudeerd in Toerisme en Bedrijfskunde , met als basis Cultuurtechniek.. Dat is een studie die nodig was voor de inrichting van een polder. Daar weet ik van alles van. In feite ben ik ingenieur van huis uit, daar komen deze onderwerpen -economie, toerisme en deltatechnologie – mooi in samen.

Het is een groot project, waar veel partijen bij betrokken zijn. Wat laat je ogen schitteren?

Het gaafste vind ik dat er eindelijk een “adres aan de dijk”  komt , waar je mensen goed kunt ontvangen. Zowel de eigen bevolking, maar ook buitenlandse toeristen. Dat vind ik een heel mooi resultaat. Als er dan mensen naar de Afsluitdijk komen kijken, dan kun je ze een plek aanbieden waar ze meer kunnen leren over dit gebied. Ik denk dat dit ook erg goed is voor de werkgelegenheid van de steden en dorpen rondom de Afsluitdijk. Uiteindelijk gaat het om de mensen die een boterham kunnen verdienen aan de beleefeconomie. Banen in de maakindustrie nemen  af. Toerisme daarentegen, neemt wereldwijd enorm toe. Dat is goed voor iedereen in de regio.

De beleefeconomie is ook een teken dat de maatschappij echt aan het veranderen is, naar een maatschappij waarin het delen van bepaalde belevingen belangrijker wordt. Vooral als je het hebt over vrije tijd, is beleving een grote toenemende markt. De werktitel voor het Afsluitdijk Wadden Center was in eerste instantie dan ook ‘beleefcentrum’.

Wat ik daarnaast erg bijzonder aan dit project vind, is dat het ons gelukt is om in zo’n korte tijd met zoveel mensen samen te werken en dat iedereen het beste van zichzelf inbrengt. Niet alleen de aannemers, maar ook ons kernteam hebben op zo’n voorbeeldmanier samen gewerkt. Dat geeft heel veel energie. Soms zijn er vier of vijf verschillende aannemers tegelijkertijd aan het werk op het terrein van het Afsluitdijk Wadden Center, en toch werken ze dan heel goed samen. Daarnaast bestaat er ook een prettige samenwerking met de teams van Kranendonk Experience (Kexcom) en Beach Hotel de Vigilante. Het Afsluitdijk Wadden Center is echt een schoolvoorbeeld van een hele goede samenwerking tussen veel verschillende partijen, waarin we ook geslaagd zijn om met de bewoners van Kornwerderzand goed in gesprek te blijven.

Continue Reading

Interview met Marissa van Spronsen

Marissa van Spronsen (’88) werkt sinds 2015 in de functie van projectmanager bij Kranendonk Experience. Met haar achtergrond in de Arbeids­- en organisatiepsychologie, haar brede belangstelling, passie voor organiseren, humor en groot inlevingsvermogen, houdt Marissa zich binnen Kranendonk Experience bezig met projectorganisatie, het verzamelen van content, marktverkenning en contact.READ MORE

Continue Reading