AWC

Afsluitdijk 1c, 8752 TP,
Kornwerderzand

Joost van de Beek Tag

Interview met Joost van de Beek

Joost van de Beek is projectmanager bij Rijkswaterstaat. Onder zijn aansturing worden in de komende jaren grootschalige aanpassingen aan de Afsluitdijk verricht. Een enorme klus!

Wat is jouw taak als manager van dit omvangrijke project?

Het project focust zich op de versterking van de Afsluitdijk; de samenwerking met de provincies en gemeenten (De Nieuwe Afsluitdijk) betreft de economische versterking van de regio, door ook innovatieprojecten op en rond de dijk uit te voeren. Het Afsluitdijk Wadden Center is daar één van.

In de komende jaren gaan we de Afsluitdijk en zijn sluizen versterken en de afvoercapaciteit vergroten. Het is mijn taak om dit project aan te sturen. In samenwerking met de De Nieuwe Afsluitdijk, communiceren we over het project door middel van een expo in het Afsluitdijk Wadden Center.

Kun je ons iets vertellen over de achtergrond van het project? Hoe is het tot stand gekomen?

Elke 6 jaar voeren we een APK-keuring uit voor dijken in Nederland. Daaruit is gebleken dat de Afsluitdijk en de sluizen niet meer aan de eisen voor waterveiligheid voldoen. Bovendien gaat het steeds moeilijker worden om met alleen spuien het waterniveau van het IJsselmeer op peil te houden, dit komt door de klimaatverandering en de zeespiegelstijging. We hebben het dan ook niet alleen over waterveiligheid, maar ook over waterbeheer. De vernieuwing van de Afsluitdijk heeft betrekking op beide. Via een aanbestedingsprocedure wordt er gezocht naar een aannemer die de aanpassing van de Afsluitdijk en de sluizen onder handen gaat nemen. Dit proces loopt nu. In maart zal duidelijk worden welke aannemer de opdracht gaat krijgen.

Wat voor connectie heb jij met water?

In Nederland leven we in een delta, elke Nederlander is ermee opgegroeid. Ik woon zelf in Lelystad, dat onder zeeniveau ligt. Het is daarom fijn dat de dijken goed functioneren, zo hoef ik niet elke dag bang te zijn dat ik naar de zolder moet vluchten. Als je in een polder woont, ben je je extra bewust van het belang van een veilige dijk. Om het verhaal van het leven in de delta en van de vernieuwde Afsluitdijk te horen en vooral te beleven, kan de Nederlander straks naar het Afsluitdijk Wadden Center. Maar het centrum is er ook voor een internationaal publiek. Hier kunnen we buitenlandse bezoekers laten delen in onze waterkennis.

Het is een groot project, waar veel partijen bij betrokken zijn. Wat laat je ogen schitteren?

Bij de vernieuwing van de Afsluitdijk zijn vele partijen betrokken, niet alleen de Rijksoverheid, maar ook vanuit de provincie, gemeenten, waterschappen, stakeholders en omwonenden. De vernieuwing heeft dan ook niet alleen betrekking op dijkaanpassingen voor waterveiligheid en waterbeheer. Tegelijkertijd worden er ook allerlei andere vernieuwingsprojecten opgepakt door De Nieuwe Afsluitdijk, op het gebied van economische en toeristische versterking, ecologie en natuur. Denk bijvoorbeeld aan winning van duurzame energie, zoals stromingsenergie. Of denk aan de inspanningen die we met elkaar leveren om de Afsluitdijk beter toegankelijk te maken voor trekvissen. Door de sluizen langer open te stellen en door vispassages aan te leggen, zoals de Vismigratierivier.  Maar ook wordt er een nieuw fietspad aangelegd. Dit alles betekent veel voor de omgeving. Het is al met al een project waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Iedereen brengt zijn eigen expertise in en zo vullen we elkaar goed aan. Niet alleen in de vernieuwing van de dijk en de sluizen, maar ook in de totstandkoming van de expo in het Afsluitdijk Wadden Center. Dit maakt het tot een bijzondere samenwerking tussen de verschillende bestuurslagen, stakeholders en omwonenden. We zijn echt samen iets aan het creëren. Ik kijk dan ook erg uit naar de openingsweek. Dan is het gebouw af en kunnen we samen vieren en laten zien waar we zo hard aan gewerkt hebben en wat er komende jaren nog allemaal gaat gebeuren.

 

Continue Reading